Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Administratívny zamestnanec, Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01  Levoča, prijme do pracovného pomeru 

administratívneho zamestnanca.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1. 11. 2022 – 31. 10. 2023,
 • čiastočný pracovný úväzok 15 hod./týždeň.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC v užívateľskom prostredí MS Office,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné poslať alebo osobne doručiť na adresu školy v termíne do 11. 10. 2022.

Adresa školy

Stredná odborná škola pedagogická
Bottova 15A
054 01  Levoča

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 53 451 22 05, +421 948 614 164
 • e-mail: blahutova@spgslevoca.sk
Publikované: 21.09.2021 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť