Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fyzioterapeut - CSS Zátišie, Snina

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľ Centra sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina prijme do pracovného pomeru

Fyzioterapeuta

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • 50 % pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 • Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore fyzioterapia

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysokoškolský diplom)
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda: 5
 • V prepočte na úväzok od 380,60 do 456,78 eur podľa započítaných rokov praxe + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 30.09.2021 do 14.00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Ul. Čsl. armády 1594/5
069 01 Snina

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 26.08.2021 / Aktualizované: 26.08.2021 HoreTlačiť