Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúrno-osvetový pracovník/pracovníčka, HOS Bardejov

Voľné pracovné miesto

Poverená riaditeľka Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove, Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

kultúrno-osvetového pracovníka/pracovníčku

pre úsek hudby, populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú (lehota so skúšobnou dobou: 3 mesiace)
 • Pracovný čas – 37,5 hod. / týždenne
 • Práca na zmeny – nie
 • Nástup – 01.10.2022

Požadovaná kvalifikácia

 • min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC
 • tvorivosť
 • schopnosť vystupovať na verejnosti
 • samostatnosť
 • znalosť písania projektov (FPU, KULTMINOR)

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31. 08. 2022.

Adresa podania

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Poverená riaditeľka Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: + 421 948 051 439
 • e-mail: tribusova@hosbardejov.sk
Publikované: 01.08.2022 / Aktualizované: 01.08.2022 HoreTlačiť