Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ľadár, Stredná športová škola, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej športovej školy, Dolné hony 5766/16, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

dvoch pracovníkov pre potreby zimného štadióna, konkrétne pre prípravu a údržbu ľadu spolu s drobnou údržbou a udržiavaním poriadku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer od 1.10. 2022 do 28.02.2023, s možnosťou predĺženia do 31. 6. 2022,
 • 20 hodín týždenne,
 • práca na dve zmeny.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie technického smeru

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • pracovitosť,
 • technická zdatnosť,
 • manuálna zručnosť,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 26.09.2022.

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.09.2022 formou výberu uchádzačov na základe informácií z podaných žiadostí.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude oznámený výsledok najneskoršie do  28.9.2022.

Do výberového konania budú zaradené i žiadosti podané na takúto alebo podobnú pozíciu v roku 2022, ak kandidát potvrdí svoj záujem telefonicky alebo mailom na uvedené kontakty.

Adresa školy

Stredná športová škola
Dlhé hony 5766/16
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 895 660
 • e-mail: sportskola@sportskolapp.sk
Publikované: 20.09.2022 / Aktualizované: 20.09.2022 HoreTlačiť