Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster asfaltérskej čaty SÚC PSK

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Majster  asfaltérskej  čaty Správa a údržba ciest PSK

Riaditeľ Správy  a  údržby ciest Prešovského  samosprávneho  kraja, obl. Prešov prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 •  majster  asfaltérskej  čaty

Popis funkcie (pracovná náplň)

 •   zabezpečovať plnenie úloh asfaltérskej čaty,  opravy a rekonštrukcie ciest a ich súčastí,
 •   koordinovať harmonogram prác asfaltérskej čaty v rámci SÚC PSK,
 •   vykonávať kontroly a prehliadky stavebno-technického stavu opravovaných   komunikácií a
 •   určovať pracovné postupy opráv,  postupy kladenia asfaltérskych zmesi,
 •   organizovať a riadiť prácu zamestnancov asfalterskej čaty, dohliadať na výkon prác,
 •   predkladať čiastkové objednávky na  tovary a služby súvisiace s činnosťou asfaltérskej čaty na obchodno-ekonomoické oddelenie oblasti,
 •   zabezpečiť vedenie evidencie výkonov, spotreby materiálov, dopravných a ostatných služieb jednotlivo na konkrétne opravované pozemné komunikácie a súčinnosť pri spracovaní požadovaných údajov v operačných systémoch organizácie,
 •   dodržiavanie  predpisov BOZP, PO a hygieny práce pri práci s asfaltovými materiálmi, viesť evidenciu  poskytovaných ochranných pracovných  prostriedkov a dohliadať na  ich používanie,
 •   zabezpečovať údržbu strojov a zariadení pre asfaltérske práce a dohliadať  na spôsob nakladania s odpadmi.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria 

 •    ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 •    základná znalosť stavebnej legislatívy,
 •    organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 •    min. 5-ročná prax.
 •    časová flexibilita a samostatnosť.

 Kvalifikačné  predpoklady 

 •   min.  USV vzdelanie  (odbor stavebný),
 •   oprávnenie na výkon stavebného dozoru, alebo stavbyvedúceho v zmysle platného
 •   osvedčenia podľa zákona č.138/1992 Zb. - výhodou,
 •    vodičský preukaz sk. B.

Zoznam požadovaných dokladov

 •   žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 •   profesijný životopis a motivačný list, 
 •    čestné vyhlásenie o praxi,
 •    doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 •    súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •    čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma:

 •   výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

 • Termín doručenia do:  25.02.2021
 • Adresa doručenia:
  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14
  080 01 Prešov

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Ing. Darina Rojová – odd. person.- mzdové, BOZP a PO
  Tel.: +421 918862133 e-mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina @sucpsk.sk
 • Ing. Jaroslav Humeník – oblastný riaditeľ SÚC PSK, oblasť Prešov
  Tel.: +421 915 881 646, e-mail: humenik.jaroslav@sucpsk.sk

Termín výberu

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Publikované: 16.02.2021 / Aktualizované: 18.02.2021 HoreTlačiť