Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy pre potravinárske odbory, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy pre potravinárske odbory.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2022  do 31. 08. 2023, s možnosťou predĺženia v prípade vzájomnej spokojnosti
 • plný pracovný úväzok – 37,5 hodín / týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) + výučný list v odboroch so zameraním na potravinárstvo + doplňujúce pedagogické vzdelanie (možnosť dorobiť popri výkone práce)

Ďalšie požiadavky

 • flexibilita a trpezlivosť,
 • komunikatívnosť a hlavne ochota skutočne pracovať.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy, najneskôr do 04. 07. 2022.

O termíne a mieste prípadného výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Kušnierska brána 349/2
060 01  Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 908 225 857, +421 52 452 30 40
 • e-mail: sekretariat@soskezmarok.sk, gancarcikova@soskezmarok.sk
Publikované: 23.06.2022 / Aktualizované: 23.06.2022 HoreTlačiť