Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku  odbornej výchovy v učebnom odbore v odbore čašník, servírka.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú -  od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou predlženia na dobu neurčitú
 • pracovný úväzok : 37,5 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • minimálne maturita + výučný list v odbore
 • Prax v odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita, chuť učiť sa nové vecí,
 • dôslednosť, zodpovednosť,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, prípadne zašlite poštou do 12.08.2022 v obálke s označením „ výberové konanie majster/majsterka odbornej výchovy „ Neotvárať“, s uvedením adresy odosielateľa.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, budú pozvaní na osobný pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

Adresa školy

SOŠ gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 086 3
 • e-mail: sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk, sekretariat@gastrosos.onmicrosoft.com
Publikované: 29.07.2022 / Aktualizované: 29.07.2022 HoreTlačiť