Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy v odbore manikér - pedikér.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - s predpokladaným nástupom od 1.9.2023 do 31.08.2024,
 • plný pracovný úväzok 37,5 h./tt..

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných programoch príslušného smeru, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného smeru, alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v odbore manikér – pedikér, DPŠ,
 • prax v odbore minimálne 3 roky.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita a chuť učiť sa nové veci,
 • schopnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť /potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 20.6.2023 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole) v obálke s označením „výberové konanie majsterka odbornej výchovy „Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.06.2023 o 08.00 hod. v riaditeľni školy.

Adresa školy

SOŠ služieb
Košická 20
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 7588 311
 • e-mail: skola@soskosickapo.sk, fedorcikova@soskosickapo.sk
Publikované: 06.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť