Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster odbornej výchovy - krajčír, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ S polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy pre vyučovanie v učebnom  odbore výroba konfekcie .

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2022 do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú,
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - majster OV  
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore  odevníctvo

Ďalšie požiadavky

 • pedagogická prax majstra odborného výcviku  v oblasti odevníctva  vítaná,
 • komunikatívnosť,
 • cieľavedomosť,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou,  mailom  alebo osobne doručte v termíne  do 30.06.2022 na adresu školy.

Uchádzači  budú  pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 21 96
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 23.06.2022 / Aktualizované: 23.06.2022 HoreTlačiť