Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster odbornej výchovy - strojár, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ S polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy – odbor strojárstvo.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - určitú - od 01.09.2023 do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných programoch príslušného smeru,
 • alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru,
 • alebo úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho smeru a výučný  list v odbore.

Ďalšie požiadavky

 • pedagogická prax majstra odborného výcviku  v oblasti strojárstva vítaná,
 • znalosť práce s PC,
 • ovládanie ms office – word, excel, powerpoint,
 • orientácia v technickej dokumentácii,
 • praktické zručnosti a vedomosti v odbore,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť
 • inovácia nových metód vo vyučovacom procese

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou,  mailom  alebo osobne doručte v termíne  do 16.06.2023 na adresu školy.

Uchádzači  budú  pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 907 940 406
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 08.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť