Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mzdár/ka - personalista/ka, Spojená škola, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru 

mzdára - personalistu .

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2022  do 30. 06. 2023,
 • čiastočný pracovný úväzok – 80% týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
 • minimálne 1 rok praxe v oblasti vedenia mzdovej a personálnej agendy vo verejnej správe

Ďalšie požiadavky

 • práca v mzdovom systéme MAGMA
 • znalosť práce s programoch Microsoft – WORD, EXCEL
 • znalosť legislatívy týkajúcej sa mzdovej a personálnej agendy vo verejnej správe
 • flexibilita
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • plat pri 80% úväzku podľa tabuľkového zaradenia a uznanej praxe cca 570 Eur

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou, e-mailom  alebo osobne doručte v termíne  do 27.06.2022 na adresu školy.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2022 o 09.00 hod. (osobná účasť uchádzača je nutná).

.

.

Adresa školy

Spojená škola
Centrálna 464
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 788 20 40, +421 911 750 315
 • e-mail: riaditel@spojenaskolask.sk, sekretariat@spojenaskolask.sk
Publikované: 23.06.2022 / Aktualizované: 23.06.2022 HoreTlačiť