Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odb.zamestnanec hospodárskej správy budov SÚC PSK

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľ Správy  a  údržby  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja Prešov prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

odborného zamestnanca hospodárskej správy budov a areálov

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • zabezpečovať hospodársku správu budov, správu areálov v rámci SÚC PSK, zabezpečovať dodávky služieb vo vzťahu k budovám
 • sledovať efektívne využitie priestorov, usmerňovať  prenájom priestorov a   evidovať nájomné zmluvy týkajúce sa prenajímania priestorov v správe organizácie
 • zabezpečovať hospodárne nakladanie  s dodávanými médiami (voda, plyn, elektrická energia), vyhotovovať analýzy hospodárenia s nimi  a zabezpečovať  výber vhodných dodávateľov vzhľadom na efektivitu ich dodávania
 • sledovať a metodicky usmerňovať  výkon odborných prehliadok  jednotlivých technických zariadení v organizácii v zmysle príslušných právnych predpisov
 • usmerňovať, sledovať a kontrolovať  dodržiavanie záväzných právnych  predpisov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami, aby sa predišlo úniku týchto látok
 • vykonávať kontroly skládok, skladovania nebezpečného odpadu, dozerať na  likvidáciu
 • odpadu a zabezpečovať dodržiavanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu pri manipulácii s odpadmi

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 •  min. 5 - ročná prax, ( oblasť hospodárskej správy budov )
 •  časová flexibilita, samostatnosť a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  predpoklady 

 • SŠ, VŠ vzdelanie  technického zamerania ( odbor stavebný),
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 •  doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 •  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru
 •  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •  čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Plat. trieda č. 5. 
 • Plat. stupeň: podľa doloženej a uznanej praxe.

Spôsob (forma) výberu

 • ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 12. 08. 2021.

Adresa podania

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 01 Prešov

Výberové konanie

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované  predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • Odd. person.- mzdové: Ing. Darina Rojová

 • Tel.:+421 918862133 

 • mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina @sucpsk.sk

   

Publikované: 21.07.2021 / Aktualizované: 21.07.2021 HoreTlačiť