Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent odd. dotácií, Odbor PR

Samostatný odborný referent oddelenia dotácií na Odbore projektového riadenia

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

 • Samostatný odborný referent oddelenia dotácií na Odbor projektového riadenia

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr
 • plný pracovný úväzok,
 • pracovný pomer na dobu určitú,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na predmetnej pozícií – min. 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: ekonomiky smer,
 • 5 ročná prax v oblasti ekonomiky alebo manažmentu.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • orientácia na výsledok a cieľ,
 • veľmi dobré analytické schopnosti,
 • koncepčné myslenie.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosti v oblasti poskytovania podpory a grantových výziev PSK,
 • znalosti príslušnej legislatívy: 
  • Zákon 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • a legislatívy v oblasti financií,
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý.

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda č. 6  a stupeň podľa uznanej praxe. Hrubá mzda od 1.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto samostatný odborný referent na oddelení dotácií“ a to v termíne do 13.januára 2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky.
 • upozorňujeme na povinnosť poslať všetky požadované doklady s prihláškou v uvedenom termíne.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Adriána Pasok, Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií.

 

***

 

V Prešove dňa 4. januára 2021

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 04.01.2021 / Aktualizované: 09.02.2021 HoreTlačiť