Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka ekonomických predmetov, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku ekonomických predmetov.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2023  do 31. 08. 2024,
 • plný pracovný úväzok – 37,5 hodín / týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,
 • samostatnosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,
 • práca s interaktívnou tabuľou,
 • sebadisciplína a seba motivácia,
 • zodpovednosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 20.6.2023 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole) v obálke s označením „výberové konanie Učiteľ ekonomických predmetov Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.6.2023 o 11.00 hod. v riaditeľni školy.

Adresa školy

SOŠ služieb
Košická 20
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 7588 311
 • e-mail: skola@soskosickapo.sk, fedorcikova@soskosickapo.sk
Publikované: 08.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť