Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka odborných predmetov, SPŠ stavebná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných predmetov – geodézia, kartografia a kataster.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2022  do 31. 08. 2023,
 • plný pracovný úväzok – 37,5 hodín / týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - geodézia, kartografia a kataster

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania,
 • samostatnosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť a spoločenský rozhľad,
 • práca s interaktívnou tabuľou,
 • sebadisciplína a seba motivácia,
 • zodpovednosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie GKK" posielajte na adresu školy  v termíne do 27.06.2022 do 10:00 hod.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola stavebná
Plzenská 10
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 773 26 03
 • e-mail: spsstavpo@spsstavpo.edu.sk
Publikované: 21.06.2022 / Aktualizované: 21.06.2022 HoreTlačiť