Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku španielskeho jazyka.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2021 do 31.08. 2022,
 • s perspektívou na dobu neurčitú
 • čiastočný pracovný úväzok 5 h./tt..

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC a IKT,
 • komunikatívnosť a flexibilita,
 • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu,
 • analytické a logické myslenie.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 31.07. 2021.

Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2020-2021,  ak záujemcovia v  určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor..

Adresa školy

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 426 44 27, +421 905 596 548
 • e-mail: skola@stary-gympel.sk; riaditelka@stary-gympel.sk
Publikované: 20.07.2021 / Aktualizované: 20.07.2021 HoreTlačiť