Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy a geografie, Obchodná akadémia, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Murgašova 94, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku telesnej a športovej výchovy a geografie.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2023 do 31. 08. 2024,
 • termín nástupu 01. 09. 2023,
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte písomne  na adresu školy, emailom, prípadne osobne v termíne do 15. 06. 2023 do 8.00 h.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Obchodná akadémia
Murgašova 94
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 772 16 35
 • e-mail: barnova.andrea@oapoprad.sk
Publikované: 06.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť