Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotná sestra - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

Voľné pracovné miesto - informácia

Zdravotná sestra

Riaditeľ Domova pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa prijme do pracovného pomeru

 • Zdravotnú sestru

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú – plný pracovný úväzok
 • Pracovný čas od 6:00 do 22:00 hod.
 • Práca na zmeny: Dvojzmenný pracovný režim
 • Nočná práca: Nie

Požadovaná kvalifikácia

 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra a špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť alebo vnútorné lekárstvo alebo ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo v odbore chirurgie alebo onkológie

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Komunikačné schopnosti
 • Spoľahlivosť
 • Zodpovednosť
 • Dôslednosť
 • Trpezlivosť
 • Empatia
 • Pozornosť a ochota pomáhať
 • Schopnosť pracovať v tíme

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, praxi (vysokoškolský diplom)
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda: 5
 • Hrubá mzda: od 692,00 eur - 830,00 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31.01.2021 do 14.00 hod.

Adresa podania

Domov pre seniorov
Mierová 88
064 01 Stará Ľubovňa

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ ZSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 05.01.2021 / Aktualizované: 26.01.2021 HoreTlačiť