Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlavný  zamestnanec pre majetkové vzťahy SUC PSK

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Hlavný  zamestnanec pre majetkové vzťahy

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • vypracovávať koncepciu, metodiku a návrhy vysporiadania majetkových vzťahov v rámci nehnuteľného majetku zvereného organizácii do správy,
 • zabezpečovať podklady týkajúce sa majetkových prevodov pre účely ich schválenia zriaďovateľom, pripravovať podklady v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom organizácie pre účely komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK,
 • zabezpečovať agendu spojenú so zriadením a zrušením vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK zvereného organizácii do správy,
 • vypracovávať návrhy zmlúv patriacich do agendy zamestnanca ( napr. dohody o spoločnom postupe s obcami, nájomné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o zverení majetku do správy, zmluvy o združení atď.),
 • zastupovať organizáciu v rámci katastrálnych konaní podľa zák. č. 162/1995 Z. z. a v rámci pozemkových úprav v zmysle zák. č. 330/1991 Zb.,
 • pripomienkovať a navrhovať zmeny a doplnenia geometrických plánov, porealizačných zameraní stavieb a posudzovať znalecké posudky vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti,
 • spolupracovať pri investičnej príprave plánovaných stavieb vo forme vyhľadávania, oslovovania dotknutých vlastníkov pozemkov, až po prípravu zmlúv preukazujúcich právo k pozemku v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečovať písomné vyjadrenia k zámerom cudzích subjektov ohľadom zasahovania do spravovanej cestnej siete.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet, grafické programy),
 • znalosť legislatívy v oblasti katastrálneho zákona a zákona o pozemkových úpravách,
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné  predpoklady 

 • VŠ, SŠ vzdelanie  technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • min. 3- ročná odborná prax, výhodou skúsenosť v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Nástupný plat: od 1200,00  €

Spôsob (forma) výberu

 • výberový pracovný pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

 • Termín doručenia do: 25.09.2022

Adresa doručenia

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,

Jesenná 14

080 01 Prešov

Kontakt (ďalšie informácie)

 • Odd. person.- mzdové: Ing. Darina  Rojová
 • Tel.: +421 918862133, 
 • mail: rojova.darina@sucpsk.sk;
 • personalne@sucpsk.sk

Termín výberu

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Publikované: 14.09.2022 / Aktualizované: 14.09.2022 HoreTlačiť