Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie - CSS Dúhový sen, Kalinov

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov 64, 068 01 Medzilaborce, prijme do pracovného pomeru

Inštruktora/-ku sociálnej rehabilitácie

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Akreditovaný kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie minimálne v rozsahu 150 hodín, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sociálna práca

Iné kritéria a požiadavky

 • Flexibilita, trpezlivosť
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Komunikačné schopnosti
 • Samostatnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, praxi, o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 09.08.2022.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Kalinov 64
068 01 Medzilaborce

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka CSS Dúhový sen Kalinov si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 26.07.2022 / Aktualizované: 26.07.2022 HoreTlačiť