Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podanie podnetu v zmysle zákona 54/2019

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podnet podávaný zamestnancami PSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Na uvedený kontakt je možné podávať protispoločenský podnet podľa zákona č. 54/2019 Z. z., ktorý je platný len pre všetkých zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Podnetom je:

 • oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
 • neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
 • anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

Možnosť podania podnetu

Podnet možno podať

 • písomne,
 • ústne do záznamu alebo
 • elektronickou poštou.

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Písomné podanie

Písomný podnet sa zasiela na adresu:

Úrad PSK - Hlavný kontrolór
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálka s podnetom musí byť označená: Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Ústne podanie

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Elektronické podanie mailom

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk.

Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Elektronické podanie online formulárom

Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Oznámenie (FO) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Online formulár

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, www.po-kraj.sk, opsc@psk.sk

Pri podávaní oznámenia sa uvádza meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti 

* povinné pole

 

 

Publikované: 03.06.2015 / Aktualizované: 22.06.2023 HoreTlačiť