Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sťažnosť

Vymedzenie pojmu sťažnosť

Čo je a nie je sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa zákona 9/2010 (§4 ods. 1) o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. občiansky súdny poriadok, trestný poriadok a pod.),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. exekučný poriadok a pod.),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. správny poriadok a pod.).

Sťažnosťou podľa zásad PSK nie je ani podanie:

 • PSK, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej správy (napr. výkon exekučnej činnosti).

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Posudzovanie sťažnosti

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých :

 • niektoré nie sú sťažnosťou podľa ods. 4 zásad PSK, PSK vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa uvedených zásad; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, PSK sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia,
 • všetky sú sťažnosťami podľa zásad PSK, avšak na vybavenie niektorých nie je PSK príslušný, vybaví PSK iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; ostatné časti sťažnosti postúpi podľa čl. III. ods. 2 uvedených zásad orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.

Viac o sťažnostiach získate v zásadách:

  

Publikované: 03.08.2010 / Aktualizované: 27.10.2020 HoreTlačiť