Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 20/2021

Číslo v CRZ*:

Dodatok 20/2021

Číslo dodatku:

Dodatok č. 2 (158/2021)

Názov dodatku:

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I790-11-11 zo dňa 06.11.2017

Predmet dodatku:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov Kód projektu v ITMS2014+: 302011I790. Miesto realizácie projektu : Obec Janovce, Obec Kľušov, Obec Kobyly Ďalšie špecifiká v čl. II tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

745/2017/OOD

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33, IČO: 50349287, Ing. Albert Németh, na základe plnomocenstva

Hodnota dodatku:

2 219 946,69 € s DPH

Podpísanie dodatku:

08.02.2021

Platnosť dodatku:

08.02.2021 - 31.12.2028

Zverejnenie dodatku:

22.02.2021

Účinnosť dodatku:

16.02.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie MIRRI na crz.gov.sk dňa 15.02.2021

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť