Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 607/2021/OM

-

Číslo v CRZ*:

607/2021/OM

Číslo zmluvy:

6/2020

Názov:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 6/2020

Predmet:

Budúci povinný je jediným vlastníkom pozemkov v meste PREŠOV, kat. území Solivar, zapísané na liste vlastníctva č. 2065: - parc. č. KNC 1985, druh pozemku – zast. plocha a nádvorie s rozlohou 893 m2, - parc. č. KNC 3220, druh pozemku – zast. plocha a nádvorie s rozlohou 1 066 m2, a strpieť uloženie: - NN prípojky a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva na budúcom slúžiacom pozemku parc. č. KNC 1985, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby, - plynovej a vodovodnej prípojky a ich príslušenstva na budúcom slúžiacom pozemku parc. č. KNC 3220, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby, b) strpieť vstup a vjazd oprávneného na budúce slúžiace pozemky pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách NN prípojky, kanalizačnej, vodovodnej a plynovej prípojky a ich príslušenstva, c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 327646, Ing. Andrea Turčanova, primátorka mesta

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

02.03.2021

Platnosť zmluvy:

02.03.2021 -

Dátum zverejnenia:

17.03.2021

Účinnosť zmluvy:

09.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Doba platnosti zmluvy DO - s neurčeným termínom ukončenia v zmysle od. 3.5

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť