Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 10/2014/ODDSM

-

Číslo v CRZ*:

10/2014/ODDSM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Predmet:

Zámena nehnuteľností bez vzájomného finančného vyrovnania a to: PSK nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK pozemky zapísané na LV číslo 4114 v k. ú. Vranov n/ Topľou a to: - parcela registra KN C parcelné číslo 1075/2, ostatné plochy o výmere 165 m2, - parcela registra KN C parcelné číslo 3273/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, - parcela registra KN C parcelné číslo 947/3 ostatné plochy o výmere 149 m2. Mesto Vranov n/ Topľou nadobúda pozemky v k. ú. Vranov n/ Topľou a to: novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 3310/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, - novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 3312/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2, odčlenené od parcely registra KN E parcelné číslo 2699 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 761 m2, zapísanej na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou geometrickým plánom č. 94/2013 zo dňa 13.08.2013. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. II. tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

účastník: Mesto Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 933, Ing. Ján Ragan, primátor

Zmluvná strana :

účastník: Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859, Ing. Vladimír Kozák

Hodnota zmluvy:

7 541,95 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

21.01.2014

Platnosť zmluvy:

21.01.2014 -

Dátum zverejnenia:

22.01.2014

Účinnosť zmluvy:

23.01.2014

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 10/2014/ODDSM (PDF, 60,22 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť