Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Voľby do samosprávy Prešovského kraja

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov vyhlasuje predseda Národnej rady SR v zmysle zákona o volebnom práve (180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Právo voliť  v zmysle § 131 - § 133 má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach zákona. Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Podľa § 134 pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v každom samosprávnom kraji utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní zastupiteľstvo v lehote uvedenej v  rozhodnutí o vyhlásení volieb. Samosprávny kraj zašle bezodkladne zapisovateľovi štátnej komisie a  obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, zoznam volebných obvodov, počet poslancov zastupiteľstva, ktorí sa v nich má voliť, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov a zoznam sídiel obvodných volebných komisií. Súčasne tieto informácie zverejní na svojom webovom sídle.

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

Oficiálne údaje poskytujte Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Z histórie volieb PSK

História volieb do Prešovského samosprávneho kraja:

 • Voľby 2013 - 2017 - 9. novembra 2013 – Štvrté voľby regionálnej samosprávy. Obyvatelia zvolili 62 poslancov krajského parlamentu. V prvom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
 • Voľby 2009 - 2013 - 14. novembra 2009  Tretie voľby predsedu PSK poslancov krajského parlamentu. Obyvatelia zvolili 62 poslancov. V druhom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
 • Voľby 2005 - 2009 - 26. novembra 2005  Druhé voľby župana poslancov regionálnej samosprávy. Počet poslancov sa zvýšil zo 60 na 62 (v obvodoch Svidník a Levoča). V druhom kole volieb bol za predsedu zvolený MUDr. Peter Chudík.
 • Voľby 2001 - 2005 - 1. decembra 2001  Historicky prvé voľby do vyšších územných celkov. Prvým predsedom PSK sa stal MUDr. Peter Chudík. Do Zastupiteľstva PSK bolo zvolených 60 poslancov z 13 okresov.
 • 4. júla 2001  Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Národná rada SR schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

 

Publikované: 07.09.2009 / Aktualizované: 02.05.2016 HoreTlačiť