Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Dokumenty oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Územné plánovanie a životné prostredie

Územnoplánovacia dokumentácia

Územnoplánovacie podklady

Prehľad stavu územnoplánovacích dokumentácií obcí Prešovského kraja

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom (Stanoviská ÚPD a ÚPP)

Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej časti schváleného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, Prešovský samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom, ako aj ku urbanistickým štúdiám, územným generelom a územným prognózam, t. j. územnoplánovacím podkladom, nasledovné stanoviská - Stanoviská ÚPD a ÚPP:

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (Stanoviská EIA a SEA)

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydal Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona nasledovné stanoviská - Stanoviská EIA a SEA:

 

 

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Publikované: 04.03.2009 / Aktualizované: 10.02.2021 HoreTlačiť