Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné informácie o EŠIF

V programovom období 2014 – 2020 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu, na základe ktorej má k dispozícii z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov viac ako 15,3 miliardy eur.

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria

 • Európsky fond regionálneho rozvoja,
 • Európsky sociálny fond,
 • Kohézny fond,
 • Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka a
 • Európsky námorný a rybársky fond.

EŠIF sa vykonávajú prostredníctvom programov (resp. operačných programov)

 • Kvalita životného prostredia,
 • Ľudské zdroje,
 • Integrovaný regionálny operačný program,
 • Výskum a inovácie,
 • Program rozvoja vidieka,
 • Rybné hospodárstvo,
 • Technická pomoc,
 • Efektívna verejná správa,
 • Integrovaná infraštruktúra a prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce.

Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať na sprostredkovateľský orgán.

Riadiaci orgán umožňuje žiadateľom uchádzať sa o prostriedky prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasuje ich zverejnením na svojom webovom sídle.

Aby sa žiadatelia mohli dostatočne vopred na vyhlásenú výzvu pripraviť, riadiaci orgán zverejňuje do konca októbra harmonogram výziev na nasledujúci rok

Podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov je možné získať vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej predložením v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásenej RO.

 

Poznámka: v predchádzajúcom odseku je popísaná iba najbežnejšia forma získania nenávratného finančného príspevku

 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o konkrétnych aktuálnych výzvach prosím vyplňte online-dotazník.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť