Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie Inštitút rozvoja

Kompetencie a činnosť oddelenia Inštitút rozvoja

 • Manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku:

  • konceptualizácia navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov,
  • kontroling náležitej a včasnej implementácie navrhovaných opatrení a projektov,
  • návrhy a príprava nových projektov,
  • supporting pri implementácii existujúcich projektov,
  • reporting dopadov implementovaných verejných politík,
  • riadienie procesov nad geodátami v kontexte budovania regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) Prešovského kraja,
  • zastrešenie odborného používania GISov za účelom podpory analytického a rozhodavcieho procesu ÚPSK
  • smerovanie tematicko-analytických výstupov a komunikácia ohľadom potrieb a požiadaviek odborov pri priestorovom rozhodovaní
  • nastavovanie pracovných postupov v súlade s Manažmentom dát na ÚPSK,
  • dohľad nad procedurálnymi úkonmi nad geodátami (zmluvy, administratívne úkony, a.i.),
  • správa geokatalóg, prideľovanie úrovne publikovania geodát s ohľadom na napĺňanie rSDI
  • publikovanie geokatalóg a čiastkové interaktívne analytické výstupy,
  • spracovanie RAW dát (čistenie a štandardizácia) a geokódvoacie procesy
 • Súčinnosť pri tvorbe dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku:
  • odborná pomoc pri tvorbekoncepčných, strategických, metodických a analytických materiálovna úrovni VÚC,
  • odborná pomoc pri implementácii koncepcií regionálneho rozvojaa iných koncepcií, rozvojových stratégií a materiálov, vrátane pripomienkovania,
  • sledovanie pokroku v plnení agendy 2030 na regionálnej úrovni, koordinácia so štátnymi orgánmi v tejto oblasti.
 • Metodická činnosť v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku:
  • koncipovanie metodických usmernení efektívnejšieho fungovania organizácií podpory regionálneho rozvoja v kraji,
  • koncipovanie tvorby metodiky pri identifikácii nových socioekonomických ukazovateľov v kontexte regionálneho rozvoja v kraji.
  • identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja, vrátane otvorených dát,
  • koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov,
  • koordinácia zabezpečovania štatistických údajov,
  • vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz.
 • Komunikácia a koordinácia aktérov regionálneho rozvoja na národnej úrovni a v kraji v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku

  • komunikácia a koordinácia s rezortnými strategicko-analytickými jednotkami na národnej úrovni,
  • identifikácia potencionálnych hubov, klastrov,
  • sieťovanie socioekonomických partnerov v kraji,
  • participatívny prístup pri tvorbe verejných politík,
  • koordinácia pracovných skupín pri tvorbe verejných politík.
 • Analytické činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku:

  • analýza, spracovanie a vytváranie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja,
  • správa a vyhodnocovanie štatistických indikátorov,
  • súčinnosť pri aktualizácii strategických, koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja,
  • spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,
  • príprava modelov, prognóz krátkodobých, strednodobých a dlhodobých plánov v oblasti regionálneho rozvoja,
  • spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom,
  • kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov,
  • príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz,
  • interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní,
  • spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia.
 • Marketing a propagácia:

  • propagácia výsledkov činnosti strategicko-analytickej jednotky laickej i odbornej verejnosti,
  • propagácia a popularizácia procesov regionálneho rozvoja vo všeobecnosti.
  • umentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 24.11.2019 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť