Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie regionálneho rozvoja

Kompetencie a činnosť oddelenia regionálneho rozvoja

 • Implementovanie projektov z oblasti cestovného ruchu, kde konečným prijímateľom NFP z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj.
 • Poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií pre žiadateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj CR.
 • Spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja.
 • Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v Slovenskej republike.
 • Podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu.
 • Vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti.
 • Spolupracuje s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja.

Spolupráca s orgánmi samosprávneho kraja a inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

 • Príprava materiálov pre predsedu PSK.
 • Príprava podkladov na zasadnutia Zastupiteľstva PSK, Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a na zasadnutia Komisie Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia.
 • Spolupráca s odbormi Ú PSK.
 • Spolupráca s ARR PSK pri príprave žiadostí o NFP.
 • Spolupráca pri vypracovávaní materiálov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK.

Koncepčná a metodická činnosť

 • Spolupráca pri tvorbe rozvojových stratégií a programov na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Spracovanie a aktualizácia odvetvových rozvojových stratégií a programov.
 • Spracovanie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK.
 • Spracovávanie súhrnných charakteristík územia.
 • Spracovanie regionálnych akčných plánov.
 • Tvorba a aktualizácia databáz.
 • Príprava programového rozpočtu za príslušný program.

Riadiaca a koordinačná činnosť

 • Koordinácia  a spolupráca s orgánmi štátnej správy, regionálnej  a miestnej samosprávy ako aj s  inými právnickými a fyzickými osobami verejného a súkromného sektora  v rámci tvorby a pripomienkovania legislatívnych noriem a zákonov a regionálnej politiky.
 • Podporovanie podnikateľských aktivít v  spolupráci so SARIO, RPIC, SOPK,  IPC– sieťovanie, vytváranie regionálnych združení a klastrov.
 • Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie - budovanie  Inovačnej infraštruktúry,  koordinácia činnosti  Regionálneho inovačného fóra.
 • Koordinácia a spolupráca so ZMOS, Regionálnymi rozvojovými agentúrami, Vidieckym parlamentom, Miestnymi akčnými skupinami, mikroregiónmi,  združeniami obci a obcami pri realizácií Programu rozvoj vidieka a Programu obnovy dediny.
 • Koordinácia činnosti Rady rozvoja vidieka.
 • Koordinovanie činnosti zameranej na celoživotné vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
 • Vytváranie sieti partnerských organizácií na podporu regionálneho rozvoja.
 • Koordinácia a podpora aktivít zameraných na realizáciu Európskych stratégií, aktívna účasť pri príprave a realizácií stratégie EUROPA 2020.

Podporná činnosť v rámci rozvoja regiónu

 • Podieľanie sa na tvorbe informačného systému regiónu.
 • Poskytovanie informácií, konzultácií, poradenstvo.
 • Príprava všeobecných záväzných nariadení PSK.
 • Výkon činností v rámci prijatých všeobecných záväzných nariadení PSK.
 • Sieťovanie a budovanie partnerstiev.
 • Bilaterálna spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a relevantných subjektov v rámci Slovenskej republiky a Poľskej republiky.
 • Rozpracovanie,  príprava a implementácia navrhovaných projektových zámerov vyplývajúcich z rozvojových iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni regiónu a SR do konkrétnych opatrení a projektov v oblasti MRK v kompetenčnom rámci VÚC.
 • Podpora spolupráce a zefektívnenie zapájania pilotných samospráv s MRK do
 • Účasť na verejných diskusiách a diskusiách so zástupcami pilotných samospráv s MRK o možnostiach realizácie integrovaných projektov.
 • Súčinnosť pri návrhoch a realizácii integrovaných projektov pilotných samospráv s MRK.
 • Spolupráca s národnou úrovňou
 • Realizácia prieskumov zameraných na zber údajov reflektujúcich súčasný stav miestnej komunity, bariéry, príležitosti a potreby miestnej komunity.

 

Monitoring a kontrolná činnosť

 • Monitoring plnenia odvetvových rozvojových stratégií a programov
 • Monitoring plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
 • Monitoring plnenia programového rozpočtu kraja
 • Monitoring vo väzbe na podpísané dohody

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 24.11.2019 / Aktualizované: 10.01.2023 HoreTlačiť