Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmeny v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci

Ambulantná pohotovostná služba „APS“ od 1.7.2018

S účinnosťou od 1.7.2018 sa ambulantná pohotovostná služba „APS“ poskytuje ako:

  1. pevná ambulantná pohotovostná služba v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 07.00 – 22.00 hod., alebo
  2. doplnková ambulantná pohotovostná služba nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín pracovných dňoch medzi 16.00 – 22.00 hod.; nepretržite vrozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja medzi 07.00 – 22.00 hod.Poskytovanie APS zabezpečuje organizátor, ktorý doručí do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS (§ 8a ods. 4 zák. č. 576/2004 Z. z.). 

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej APS v rozsahu na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, informuje o tom samosprávny kraj (§ 8a ods. 6 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Ak organizátor informoval samosprávny kraj o nezabezpečení pevnej APS, poskytovanie sa zabezpečuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS určeného a zverejneného samosprávnym krajom v rozsahu, v ktorom nie je do 22.00 hod. poskytovanie pevnej APS zabezpečené organizátorom (§ 8a ods. 7 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej APS v ktorej organizátor svoju povinnosť nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod (§ 8a ods. 8 zák. č. 576/2004 Z. z.).

 

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania APS na svojom webovom sídle najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje.
Ak má samosprávny kraj e-mailovú adresu poskytovateľa uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej APS, zašle rozpis zabezpečenia pevnej APS aj na túto e-mailovú adresu (§ 8a ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej APS (ktorý vyhotoví samosprávny kraj), obsahuje miesto poskytovania pevnej APS; čas poskytovania pevnej APS; zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania pevnej APS v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia vyhotovuje. Rozpis sa považuje za doručený dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja (§ 8a ods. 10 zák. č. 576/2004 Z. z.).

Poskytovanie doplnkovej APS zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie pevnej APS (§ 8a ods. 12 zák. č. 576/2004 Z. z.).


Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré určilo MZ SR (vyhláška MZ SR č. 22/2018) sú:

 • APS pre dospelých
 • APS pre deti a dorast 

APS pre dospelých

Prehľad ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre dospelých v Prešovskom kraji

Názov poskytovateľa

Miesto poskytovania

Spádové územie pevného bodu

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, BARDEJOV

okres Bardejov

BIOS, s.r.o.

1. mája 21, HUMENNÉ

okres Humenné

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok

okres Kežmarok

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.

Probstnerova 2/3082, Levoča

okres Levoča

BIOS, s.r.o.

Komenského 4, Medzilaborce

okres Medzilaborce

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28, Poprad

okres Poprad

wesper, a.s.

Jurkovičova 19, Prešov

okres Prešov

Poliklinika Sabinov a.s.

SNP 1, Sabinov

okres Sabinov

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3, Snina

okres Snina

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

okres Stará Ľubovňa

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Stropkov

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Svidník

MEDTIM, s.r.o.

M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

APS pre deti a dorast

Prehľad ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Prešovskom kraji

Názov poskytovateľa

Miesto poskytovania

Spádové územie pevného bodu

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, BARDEJOV

okres Bardejov

BIOS, s.r.o.

1. mája 21, HUMENNÉ

okres Humenné

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok

okres Kežmarok

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.

Probstnerova 2/3082, Levoča

okres Levoča

BIOS, s.r.o.

Komenského 4, Medzilaborce

okres Medzilaborce

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28, Poprad

okres Poprad

wesper, a.s.

Jurkovičova 19, Prešov

okres Prešov

Poliklinika Sabinov a.s.

SNP 1, Sabinov

okres Sabinov

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3, Snina

okres Snina

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

okres Stará Ľubovňa

Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

okres Svidník, okres Stropkov

MEDTIM, s.r.o.

M.R.Štefánika 204, Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia je povinný vykonávať ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast (§ 79 ods. 1 písm. v) zák. č. 578/2004 Z. z.).

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie tejto povinnosti až do 3 319 eur (§ 82 ods. 1 písm. b) zák. č. 578/2004 Z. z.).

 

Publikované: 08.04.2009 / Aktualizované: 16.07.2018 HoreTlačiť