Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oznam pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve

Zhrnutie niektorých zmien v zákone NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných od 1. júna 2019 :

 

-   upravuje sa definícia, čo sa rozumie pod poskytovaním zdravotnej starostlivosti a dopĺňa sa, že súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava. Súčasne sa špecifikuje, že pracovné činnosti pri preprave nemusia byť vykonávané      zdravotníckymi pracovníkmi  ( § 2 ods. 1)

-   upravuje sa definícia, čo sa rozumie pod neodkladnou zdravotnou starostlivosťou a dopĺňa sa, že neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy ( § 2 ods. 3)

-   upravujú sa podmienky správne udeleného informovaného súhlasu a dopĺňa sa, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom,   či ( § 6 ods. 2)  :

 •             bolo osobe poskytnuté poučenie
 •             osoba odmietla poučenie
 •             osoba udelila informovaný súhlas
 •             osoba odmietla udeliť informovaný súhlas
 •             osoba informovaný súhlas odvolala

-    upravuje sa ustanovenie, kto poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť:    poskytovateľom určený lekár a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo praktická sestra  ( § 8 ods. 2)

  

 

 

Zhrnutie niektorých zmien v zákone NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1. júna 2019 :

 

-     k zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti pribudla ambulancia dopravnej zdravotnej služby a súčasne pribudol aj nový typ záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ,,S"  ( § 7 ods. 3)

-     MZ SR vydáva povolenie na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby ( § 11 ods. 1 písm. g), za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 12 ods. 16.  Na základe ustanovenia  § 102ak ods. 8  ( prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019 ), prepravu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 môžu do 31. decembra 2019 vykonávať aj držitelia živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného do 31. mája 2019. Preto všetci držitelia predmetného živnostenského oprávnenia, ktorí chcú prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - ambulanciu dopravnej zdravotnej služby od 1.januára 2020, musia získať povolenie na prevádzkovanie uvedeného zdravotníckeho zariadenia od MZ SR do 31.decembra 2019.

 

Publikované: 16.07.2019 / Aktualizované: 16.07.2019 HoreTlačiť