Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Povolenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia

Povolenia prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na území Prešovského kraja

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 578/2004) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f), všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu na území Prešovského samosprávneho kraja. Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Vydanie povolenia

PSK vydá povolenie fyzickej alebo právnickej osobe rozhodnutím, ak spĺňajú podmienky v zmysle §12 zákona 578/2004. V prípade, ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, PSK žiadosť zamietne rozhodnutím. Podľa (§ 22) PSK rozhodne o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania (do 10 dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania (§ 14 ods. 10) v prípade, ak ide o prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby(§ 11 ods. 1 písm. a).
Žiadosť o vydanie povolenia fyzickej osobemusí obsahovať potrebné údaje v zmysle §13 ods. 2 zákona 578/2004 Z. z.prílohy v zmysle §13 ods. 3 zákona 578/2004 Z. z..
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný dodržiavať uvedené požiadavky - Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zmeny povolenia

PSK na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to v prípade právnickej osoby - zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, obchodného mena, sídla a právnej formy, doplnenie identifikačného čísla (ak bolo pridelené až po vydaní povolenia), zmena mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, fyzickej osoby - zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Zmeny v uvedených prípadoch nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia. PSK, odbor zdravotníctva vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
Vydanie nového povolenia je potrebné v prípadoch zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zameraniazmena odborného zástupcu, zmena druhu činnosti podľa osobitného zákona. PSK súčasne zruší pôvodné povolenie.

Dočasné pozastavenie povolenia

Odbor zdravotníctva PSK podľa ustanovenia §18 zákona 578/2004 Z. z.môžedočasne pozastaviť činnosť zdravotníckeho zariadenia, ak držiteľ povolenia

 • požiadal o dočasné pozastavenie - najviac na jeden rok
 • mal dočasne zákazaný výkonzdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a) - na čas zákazu výkonuzdravotníckeho povolania
 • mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a) - najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu
 • porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)
 • na návrh Úradu pre nad zdravotnou starostlivosťou.

Podľa (§ 22) PSK o dočasnom pozastavení povolenia rozhodne do 15 dní od začatia konania.
V zmysle § 79 ods. 1 písm. k) zákona č. 578/2004 Z.z. je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinný oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenieposkytovania zdravotnej starostlivosti.

Zrušenie a zánik povolenia

PSK v zmysle ustanovenia §19 zákona 578/2004 Z. z.zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

 • požiada o zrušenie povolenia - žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej 2 mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť
 • prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4)
 • získal povolenie na základe nepravdivých údajov
 • neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),
 • nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do 3 mesiacovod právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal PSK splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8)
 • určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a)
 • závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)

Podľa (§ 22) PSK rozhodne o zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.
Ak PSK zrušil povolenie z dôvodov podľa §19 odseku 1 písm. c) až f),môže vydať nové povolenie právnickej alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia..
Platnosť povolenia zanikásmrťou fyzickej osoby (alebo vyhlásením za mŕtvu) alebo zánikom právnickej osoby (§ 20).
V zmysle § 79 ods. 1 písm. k) zákona č. 578/2004 Z.z. je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinný oznámiť spôsobom v mieste obvyklým skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Publikované: 15.03.2016 / Aktualizované: 24.08.2018 HoreTlačiť