Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Riaditeľ úradu

Fabián Novotný

foto Novotný Fabián

Riaditeľ úradu:  

Telefón:

Fax:

E-mail:

 

Adresa:

Mgr. Fabián Novotný

051/ 70 81 173, 172

051 / 70 81 170

riaditel@vucpo.sk
 

Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Kompetencie riaditeľa úradu

 1. riadi a organizuje činnosť úradu prostredníctvom vedúcich odborov a kancelárie riaditeľa Úradu samosprávneho kraja,
 2. realizuje úlohy uložené predsedom a úlohy uložené uznesením zastupiteľstva, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých odborov,
 3. kontroluje plnenie uložených úloh a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
 4. navrhuje odmeny za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh pre okruh ním riadených vedúcich zamestnancov,
 5. zabezpečuje pre útvar a kanceláriu predsedu činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálno-technickým vybavením,
 6. predkladá materiály na rokovanie zastupiteľstva v rozsahu stanovenom predsedom a v súlade s plánom zasadnutí tohto orgánu,
 7. zúčastňuje sa rokovania zastupiteľstva s hlasom poradným,
 8. v spolupráci s vedúcim oddelenia organizačného a registratúry zabezpečuje kontakt poslancov s odbornými útvarmi úradu v rozsahu potrebnom pre činnosť poslancov v Zastupiteľstve, v komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 9. v spolupráci s vedúcim správy vnútornej prevádzky zabezpečuje pre poslancov zastupiteľstva nevyhnutnú materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v zastupiteľstve, komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 10. vykonáva koordinačnú činnosť v útvare kontroly a v zriadených právnických osobách samosprávneho kraja na základe osobitného poverenia udeleného predsedom,
 11. zastupuje samosprávny kraj v jeho orgánoch a organizáciách ako aj v kontaktoch so štátnou správou a samosprávou na základe poverenia predsedu,
 12. na základe príslušných zákonov a v spolupráci s vedúcimi odborov upresňuje jednotlivé činnosti odborov a oddelení úradu,
 13. predkladá predsedovi podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy,
 14. plní iné úlohy vyplývajúce z platných právnych noriem, týkajúce sa činnosti úradu.

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 12.07.2023 HoreTlačiť