Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra odboru SO pre IROP

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja. 

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového programu na programové obdobie 2014-2020 bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Prešovský samosprávny kraj určený ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP). Odbor SO pre IROP kompetenčne spadá pod predsedu PSK a má dve samostatné oddelenia:

Schéma organizačnej štruktúry odboru SO pre IROP

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka v zodpovednosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra odboru SO pre IROP - bližší popis v texte nižšie

Popis k schéme organizačnej štruktúry odboru SO pre IROP:

 1. Predseda Prešovského samosprávneho kraja ako štatutárny zástupca SO pre IROP - riadi činnosť odboru SO
 2. Štatutárny orgán RO pre IROP  menuje predsedu Rady partnerstva. Činnosti a úlohy späté so sekretariátom Rady Partnerstva vykonáva zamestnanec oddelenia riadenia a koordinácie - manažér pre informovanie a komunikáciu (MIK).

   

 3. Odbor SO pre IROP - vedúci odboru sa zodpovedá predsedovi PSK
 4. Vedúci odboru priamo riadi činnosť dvoch oddelení (rovnocenné postavenie v štruktúre): 
  4a) Oddelenie implemetácie projektov (OIP)
  4b) Oddelenie riadenia a koordinácie (ORK)
 5. Oddelenie implementácie projektov (OIP) - zahŕňa tieto pracovné pozície a následovné členenie:
  5a) vedúci oddelenia, manažér posudzovania projektov/projektových zámerov (MPP/PZ) 
  5b) projektový manažér (PM)  
  5c) manažér kontroly verejného obstarávania (MKVO)
 6.  Oddelenie riadenia a koordinácie - plní aj úlohu sekretariátu riadenia projektov
  6a) vedúci oddelenia, manažér pre metodiku (MM)
  6b) manažér informovania a komunikácie (MIK)
  6c) 
  manažér technickej pomoci (MTP) 
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť