Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty týkajúce sa IROP

Finálna verzia dokumentu RIUS PSK 2014 - 2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja 2014 - 2020

RIUS PSK 2014 - 2020 - všetky dokumenty - finálna verzia
Názov dokumentu Formát Dátum aktualizácie
formát PDF  Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (hlavný dokument -  1.7 / 28. 11. 2016) PDF (3,17 MB)  1. 3. 2017

formát PDF  PRÍLOHA č. 1 - Zoznam členov RP a zástupcov členov RP za Prešovský kraj

PDF (62,76 kB)

6. 2. 2018

formát PDF  PRÍLOHA č. 2  - Zoznam a zloženie odborných poradných skupín a zoznam členov koordinačnej skupiny

PDF (72,46 kB)

12. 8. 2016
formát PDF  PRÍLOHA č. 3 - Memorandum o spolupráci medzi PSK a mestom Prešov

PDF (133,9 kB)

12. 8. 2016
formát PDF  PRÍLOHA č. 4 - Synergia a komplementarita navrhovaných projektových zámerov RIÚS PSK a IÚS MFO Prešov

PDF (248 kB)

12. 8. 2016
formát PDF  PRÍLOHA č. 5 - Zoznam všetkých použitých a spracovaných koncepčných a strategických dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni na území MFO mesta Prešov

PDF (62,44 kB)

12. 8. 2016
formát PDF  PRÍLOHA č. 6 -  Definovanie a zdôvodnenie Investičnej územnej jednotky (IÚJ) a kritériá hodnotenia účinnosti intervencií pre jednotlivé špecifické ciele prioritnej osi

PDF (328,61 kB)

12. 8. 2016
formát PDF  PRÍLOHA č. 7 -  Indikatívny zoznam projektových zámerov IROP PDF (195,75 kB) 1. 3. 2017
formát PDF  PRÍLOHA č. 8 - Príloha č.8: Návrhy projektových zámerov pripravované implementačnou jednotkou ELENA PSK na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci OP Kvalita životného prostredia PDF (73 kB) 12. 8. 2016
Formát ZIP KOMPLET -  Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (hlavný dokument a všetky prílohy spolu) ZIP (4,02 MB) 1. 3. 2017

SEA - RIUS 

Dokumenty SEA k RIUS PSK 2014 - 2020 
Názov dokumentu Formát Dátum aktualizácie

formát PDF  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu - Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020

PDF (331 kB)

formát PDF  ODBORNÝ POSUDOK k strategickému dokumentu - Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020

PDF (1,47 MB)

10. 3. 2016

formát PDF  SPRÁVA o hodnotení strategického dokumentu - Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 - verejné prerokovanie pripomienok k predloženému materiálu (14. 1. 2016)

PDF (1,33 MB)

formát PDF  ZÁPISNICA z verejného prerokovania pripomienok Správy o hodnotení strategického dokumentu

PDF (41,7 kB)

formát PDF  ROZSAH hodnotenia strategického dokumentu RIUS PSK na roky 2014 – 2020 - rozhodnutie OÚ ŽP v Prešove o posudzovaní vplyvov na životné prostredie PDF (467 kB)
formát PDF  OZNÁMENIE o strategickom dokumente RIUS 2014 -2020  PDF (55 kB)
formát PDF  OZNÁMENIE o určení spracovateľa odborného posudku RIÚS PSK 2014 - 2020 PDF (129 kB)

 

 

Archív dokumentov

 

 

Publikované: 11.12.2015 / Aktualizované: 12.02.2019 HoreTlačiť