Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Štrukturálne fondy EÚ 2007-2013

Štrukturálne fondy

Význam Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov pre hospodársku a sociálnu súdržnosť je v rámci EÚ nezastupiteľný. Fondy sa zameriavajú na znižovanie rozdielov v úrovni rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov vrátane vidieckych oblastí. Európska únia má k dispozícii celkom štyri štrukturálne fondy.

Slúžia na financovanie cieľov regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ, čiže hlavne k zvyšovaniu ekonomickej vyspelosti európskych regiónov.

 

Finančná podpora z fondov je rozdeľovaná prostredníctvom tzv. operačných programov, ktoré určujú zameranie pomoci pre danú oblasť alebo sektor (napr. dopravu, poľnohospodárstvo).

Nástroj politiky

Štrukturálne fondy sú nástrojom politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti (HSS) k dosiahnutiu ekonomickej a sociálnej súdržnosti (kohézie) Európskej únie. Prostriedky z týchto fondov sú určené na pomoc menej rozvinutým regiónom, regiónom zápasia so štrukturálnymi problémami a na podporu adaptácie a modernizácie politík, systémov vzdelávania a odbornej prípravy zamestnanosti.

1. január 2007

Od 1. januára 2007 odštartovalo v Európskej únii ďalšie sedemročné programovacie obdobie. V oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu došlo v tejto súvislosti k niekoľkým zmenám. Prvou zmenou je počet štrukturálnych fondov. V minulom období (2000 - 2006) do politiky HSS spadali štyri štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky garančný a podporný fond a Finančný nástroj na podporu rybolovu) a Kohézny fond. V súčasnom programovacom období (2007-2013) bol znížený počet štrukturálnych fondov na dva - Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond Kohézny fond. Zvyšné dva fondy sa transformovali v Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a súčasne sa stali súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zapojenie Kohézneho fondu

Druhou zmenou je zapojenie Kohézneho fondu do systému programovania štrukturálnych operácií. Z fondu teda nebude poskytovaná podpora na individuálne projekty, ale podobne ako v prípade štrukturálnych fondov na programové dokumenty vypracované na národnej úrovni.

Fondy:

 • Fond regionálneho rozvoja
 • Sociálny fond
 • Poľnohospodársky fond
 • Podpora rybolovu

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 08.04.2021 HoreTlačiť