Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Regionálny kontaktný bod

 

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Základné informácie o  projekte

 • Názov projektu:                      Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie
 • Číslo projektu:                        PLSK.04.01.00-00.0004/18
 • Program:                                  Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Prioritná os 4:                          Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Vedúci partner projektu:       Centrum projektów europejskich
 • Partneri projektu:                   Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, Malopoľské, Podkarpatské a Sliezke vojvodstvo
 • Zoznam realizovaných úloh:  Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia; Hodnotenie a štúdie; Informovanie a komunikácia
 • Obdobie realizácie:                  01.01.2019 – 31.12.2023
 • Hodnota projektu:                   5 050 460,71 € z toho Európsky fond regionálneho rozvoja: 4 292 891,60 €

Percentuálny podiel financovania projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 85%

Kontakt

Ing. Jana Repeľová

Odbor projektového riadenia, oddelenie cezhraničných projektov
jana.repelova@psk.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 331 III. poschodie

Mgr. Lucia Mačupová

Odbor projektového riadenia, oddelenie cezhraničných projektov
lucia.macupova@psk.sk
tel: 051/7081 525, +421 908 700 164
miestnosť: 331 III. poschodie

Dňa 26. septembra 2022 schválila Európska komisia (EK) Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko na roky 2021-2027!

Aktuálne informácie STS súvisiace s pandémiou COVID-19

Priebežné informácie pre prijímateľov (štandardných a vlajkových projektov) sú zverejňované a aktualizované na webových stránkach Spoločného technického sekretariátu: https://sk.plsk.eu/oznamenia-o-covid-19.

Aktuálne výzvy

 • Aktuálne nie sú vyhlásené žiadne výzvy.

Ukončené výzvy

Prezentácie

Prezentácie zo školenia pre prijímateľov pre štandardné projekty v rámci I. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (11. decembra 2018 o 9:00 hod. v budove IPC, Hlavná 139, Prešov)

Aktivity

Bližšie informácie o Programe

Bližšie informácie o Programe cezhraničnej  spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 a o jednotlivých projektoch realizovaných v rámci Programu nájdete na stránke www.plsk.eu.

Informácie o ukončenom projekte:

 • Názov projektu:                      Partnerstvom k spoločnému rozvoju
 • Číslo projektu:                        PLSK.04.01.00-00.0003/16
 • Program:                                  Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Prioritná os 4:                          Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Vedúci partner projektu:        Centrum projektów europejskich
 • Partneri projektu:                    Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, Malopoľské, Podkarpatské a Sliezke vojvodstvo
 • Zoznam realizovaných úloh:  Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia; Hodnotenie a štúdie; Informovanie a komunikácia
 • Obdobie realizácie:                  01.01.2016 – 31.12.2018
 • Hodnota projektu:                   3 192 539,29 € z toho Európsky fond regionálneho rozvoja: 2 713 658,39 €

Cezhraničný kuriér

Nech sa páči, prečítajte si najnovší obežník Programu:

  •  kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017
  • partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“
  • výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu
  • správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov
  • zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici
  • slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom
 • Cezhraničný kuriér” - marec 2017
  •  
  • školenia pre potenciálnych žiadateľov
  • projekty schválené v roku 2016
  • projekty schválené na začiatku roku 2017
  • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku ukončené
  • mikroprojekty
  • boli podpísané zmluvy na cestné projekty
  • slávnostné odovzdanie zmluvy na vlajkový projekt
  • akčný plán na rok 2017
  • noví pracovníci v STS
 • Cezhraničný kuriér” - júl 2016 - formát PDF PDF (637,31 kB)
  • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
  • školenia pre potenciálnych žiadateľov
  • iné podujatia
  • personálne zmeny v STS

Projekt „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie“ č. PLSK.04.01.00-00.0004/18 je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.

Publikované: 11.04.2016 / Aktualizované: 17.02.2023 HoreTlačiť