Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Integrovaná územná stratégia (IÚS) 2021 – 2027

V novembri 2022 bol Európskou komisiou schválený Program Slovensko, ktorého časť bude implementovaná prostredníctvom Integrovaných územných investícií (IÚI). Alokácia pre Prešovský samosprávny kraj cez mechanizmus IÚI predstavuje 250 354 338,50 €, a bude sa implementovať prostredníctvom 29 opatrení Programu Slovensko.

Implementačný mechanizmus Integrovanej územnej stratégie sa riadi aktuálne platným „Jednotným metodickým rámcom pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021 – 2027 verzia 2.0, ktorý spracoval Riadiaci orgán pre Program Slovensko MIRRI SR a následne ďalšou riadiacou programovou dokumentáciou. 

Integrovaná územná stratégia PSK vychádza zo vstupnej správy z decembra 2020, ktorá bola schválená Z PSK a Radou partnerstva a je špecifickou súčasťou PHRSR PSK.

Integrovanú územnú stratégiu PSK tvorí 7 integrovaných projektových balíčkov (IPB), zahrňujúcich integrované územné investície (IÚI), ktoré budú definované prostredníctvom projektových zámerov zozbieraných v projektovom zásobníku, t.j. v aplikácii RISK.

Dňa 21.2.2023 bol Radou partnerstva PSK schválený návrh Integrovanej územnej stratégie PSK 2021-2027 vo verzii 1.0. Aktuálne sa spracúva verzia 1.1 vzhľadom na došlé pripomienky z komory štátnej správy Rady partnerstva PSK.  

Vzhľadom na prítomnosť 3 UMR s vlastnými alokáciami, PSK komunikuje a čiastočne koordinuje IÚS PSK a IÚS UMR.

Návrh dokumentu Integrovaná územná stratégia PSK 2021 - 2027 na stiahnutie:

Pripomienkovanie dokumentu Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 - 2027 

Publikované: 01.02.2023 / Aktualizované: 16.10.2023 HoreTlačiť