Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PHRSR PSK 2021-2030

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021-2030 (ďalej len "PHRSR PSK") je kľúčovým dokumentom rozvoja kraja, ktorý slúži ako nástroj pre čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na najbližších 10 rokov. Pomocou špecifických a strategických cieľov, ktoré boli identifikované v rámci prípravy dokumentu, zároveň nastavuje priority rozvoja územia kraja. Dokument sa skladá z analytickej časti, strategicko-programovej časti a realizačno-finančnej časti. Okrem toho je v príprave aj skrátená verzia dokumentu, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie neskôr. 

Na PHRSR PSK 2021-2030 začal Úrad PSK pracovať v roku 2020 svojimi internými kapacitami. Ako prvá bola spracovaná analytická časť dokumentu, ktorá bola tematicky rozdelená do 7 hlavných oblastí:

 • Identifikácia územia
 • Demografická analýza
 • Analýza občianskej vybavenosti
 • Analýza cestovného ruchu a kultúry
 • Ekonomická analýza
 • Územno-technická analýza
 • Prírodno-environmentálna analýza

V tejto časti dokumentu nájde čitateľ na 446 stranách zhodnotenie aktuálneho stavu územia. Odborný text a analýzy sú prehľadne spracované a doplnené 170 tabuľkami, 147 grafmi, 114 mapami a 8 obrázkami. Na identifikovanie hlavných problémov v analyzovaných oblastiach poslúžili čiastkové SWOT analýzy a stromy problémov.

Na základe identifikovaných problémov boli stanovené špecifické ciele, strategické ciele a priority, ktoré boli bližšie rozpracované v strategicko-programovej a realizačno-finančnej časti dokumentu. Prioritami kraja na obdobie rokov 2021-2030 sú:

 • Priorita 1 - Inovatívna a konkurencieschopná ekonomika
 • Priorita 2 - Kvalitnejšie životné podmienky obyvateľov kraja
 • Priorita 3 - Rozvinutá infraštruktúra a energetika v priaznivo životnom prostredí
 • Priorita 4 - Strategické riadenie územia a územne vyvážený rozvoj

Dokumenty k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021-2030 na stiahnutie:

Publikované: 14.09.2022 / Aktualizované: 01.12.2023 HoreTlačiť