Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pracovné skupiny

Zasadnutia pracovných skupín

 Rok 2021

Úvodná konferencia členov pracovných skupín v rámci nového programového obdobia v PSK (13.10.2021)

Dňa 13.10.2021 sa uskutočnila úvodná konferencia členov pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia v PSK, ktorej hlavným cieľom bolo:

 • informovať o stave prípravy nového programového obdobia na Slovensku a v PSK,
 • predstaviť model nastavenia práce pracovných skupín,
 • oboznámiť s dátovou základňou a nástrojmi ktoré slúžia v rámci prípravy nového programového obdobia  pre strategické plánovanie a manažovanie územia v PSK.

Záznam z konferencie

Verejná výzva

V prípade záujmu o členstvo v pracovných skupinách zatiaľ neevidovaných/neregistrovaných záujemcov je určený nasledovný odkaz:

Formulár pre záujemcov o členstvo v tematických pracovných skupinách

Vyplnením a odoslaním dotazníka deklarujete svoj záujem byť aktívnym členom pracovnej  skupiny na tvorbu PHRSR PSK 2021-2030 a/alebo pracovnej skupiny na tvorbu integrovaných projektových balíkov. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5-7 minút času.

Viac informácií o integrovaných projektových balíkoch sa nachádza v informácii k obsahu IPB:

Formát PDF Informácia k integrovaným projektovým balíkom - PDF (129 kB)

Svoje otázky, návrhy, postrehy môžete i naďalej zasielať na nasledovnú e-mailovu adresu eurofondy2021-2027@psk.sk.

Model nastavenia práce pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia PSK

Na základe aktuálne platnej metodiky, ale hlavne na základe niekoľkoročných skúseností s kreovaním a následnou implementáciou jednotlivých komponentov v rámci Iniciatívy CURI v PSK sme sa rozhodli v rámci prípravy nového programového obdobia identifikovať tri typy pracovných skupín, konkrétne:

 1. pracovná skupina na tvorbu PHRSR PSK 2021-2030,
 2. pracovná skupina na tvorbu integrovaných projektových balíkov,
 3. pracovná skupina pre výber projektových zámerov na schválenie v Rade partnerstva PSK.

Jednotlivé typy pracovných skupín sa budú od seba odlišovať počtom členov, rozličným začiatkom realizácie a dĺžkou realizácie prác a vykonávanými činnosťami. Všetci členovia však budú mať možnosť pracovať na vzájomne previazaných aktivitách a to na tvorbe PHRSR PSK 2021-2030, na tvorbe IPB v PSK a  pri navrhovaní výberu projektových zámerov na schválenie v Rade partnerstva PSK. Jeden človek môže byť nominovaný vo viacerých pracovných skupinách. Členstvo v pracovných skupinách je dobrovoľné a bez nároku na odmenu. Pri práci pracovných skupín budú využívané alternatívne spôsoby práce a komunikácie ako dotazníky, online stretnutia a inovatívne nástroje ako Geoportál, konkrétne tematické mapy  a inteligentné grafické prehľady (dashboardy). Stretnutia budú prebiehať v súlade s aktuálne platnými  protipandemickými opatreniami.

Dokument na stiahnutie: Formát PDF Model nastavenia práce pracovných skupín - PDF (538 kB)

Zber nominácií

Zber nominácií do pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia prebieha od jesene minulého roka. Odborníci, aktéri z územia, zástupcovia rôznych organizácií boli oslovení prostredníctvom verejných vyzvaní na rôznych stretnutiach organizovaných Úradom PSK. Evidujeme viac ako 300 nominácií z územia, to znamená že prejavili záujem alebo boli nominovaní, aktívne sa spolupodieľať na príprave nového programového obdobia v PSK. Proces evidencie nominácii nepovažujeme za uzavretý, nakoľko si uvedomujeme, že nastavovanie programového obdobia je proces, ktorý trvá v celej jeho dĺžke. 

Tematické odborné skupiny

Stratégia rozvoja v rámci PHRSR nemôže byť realizovaná iba orgánmi územnej samosprávy, ale musí byť realizovaná v partnerstve aktérov lokálneho alebo regionálneho rozvoja s ohľadom na princíp partnerstva podľa §2 písm. g) zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov.

Participácia sociálno-ekonomických partnerov na procese tvorby PHRSR je predpokladom širokej akceptácie stratégie a nástrojom dosiahnutia konsenzu a je podmienkou účasti sociálno-ekonomických partnerov na jej implementácii. Najčastejšou formou zapájania sociálnoekonomických partnerov do procesu tvorby stratégie je ich aktívna účasť v pracovných skupinách

Publikované: 09.09.2021 / Aktualizované: 15.12.2022 HoreTlačiť