Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rada partnerstva PSK

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Rada partnerstva PSK

Rada partnerstva PSK je zodpovedná za prípravu, implementáciu a prípadnú aktualizáciu PHRSR PSK, ako aj za schvaľovanie projektov na realizáciu zo zásobníka projektov (tento zásobník bude vytvorený popri PHRSR PSK a Rade partnerstva PSK a bude sa pravidelne aktualizovať).

V Rade partnerstva PSK je vytvorených 5 komôr, v ktorých je zastúpená regionálna samospráva, miestna samospráva, štátna správa a ďalší sociálno-ekonomickí partneri.

Zmenou oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu je aj to, že pokým sa bude daný projektový zámer nachádzať ešte len v zásobníku projektov, nebude potrebné, aby mal už v tom čase spracovanú všetku potrebnú dokumentáciu (napr. projektovú dokumentáciu, ak relevantné – aj územné rozhodnutie a stavebné povolenie a pod.).

Žiadatelia teda nebudú musieť vopred investovať prostriedky do projektových dokumentácií. Keď Rada partnerstva PSK definitívne daný projektový zámer schváli, žiadateľ bude mať istotu, že tento zámer bude podporený (že naň získa peniaze) a až potom dostane žiadateľ určitý čas na to, aby dodal všetku potrebnú dokumentáciu (ŽoNFP, projekt, povolenia, súhlasy...). To znamená, že tento nový systém má potenciál ušetriť žiadateľom nemalé prostriedky (financie, úsilie, čas), ktoré by inak (v prípade neschválenia projektového zámeru) vyšli nazmar.

Základnými dokumentmi, ktorými sa Rada partnerstva PSK riadi, sú Štatút Rady partnerstva PSK a Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK: 

Zloženie Rady partnerstva PSK 

Rada partnerstva PSK má jedného predsedu a jedného podpredsedu. 

Predsedom Rady partnerstva PSK je Milan Majerský.  Podpredsedom Rady partnerstva PSK je Fabián Novotný.

Členovia Rady partnerstva PSK sú uvedení v tabuľke.

Zloženie Rady partnerstva PSK - členovia
Meno a priezvisko Nominovaný za

Komora regionálnej samosprávy​

Alexander Galajda Ú PSK
Peter Makara Ú PSK
Emília Antolíková Ú PSK
Lýdia Budziňaková Ú PSK
Ján Kocák Ú PSK
Pavel Slaninka Ú PSK
Martina Slivková Ú PSK
Ján Furman Ú PSK
Zuzana Sabolová Ú PSK
Zuzana Bednárová Zastupiteľstvo PSK
Pavol Ceľuch Zastupiteľstvo PSK
Vladimír Jánošík Zastupiteľstvo PSK
Stanislav  Obický Zastupiteľstvo PSK

Komora miestnej samosprávy

Štefan Bieľak Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí​
Michal Kapusta Mesto Spišské Podhradie
Ján Kurňava Mesto Spišská Stará Ves
Ľuboš Tomko Mesto Stará Ľubovňa
Marcela Ivančová Mesto Svidník
Ján Šurkala Obec Zborov
Marko Bučko Obec Lemešany
Igor Birčák Obec Drienica
Daniela Galandová Mesto Snina
Ondrej Brendza Mesto Stropkov​
Vladislav Višňovský Mesto Medzilaborce​
Daniel Lorinc Obec Kladzany
Jozef Baláž Obec Rovné​

Komora ostatných sociálno-ekonomických partnerov

Daniel Dzurovčin Arcibiskupský úrad Prešov
Cyril Korpesio Arcidiecézna charita Košice ​
Branislav Švorc OOCR Región Šariš
Mária Mularčiková MAS Tri Prúty
Dagmara Verešpejová Rada mládeže Prešovského kraja
Gabriel Paľa Prešovská univerzita v Prešove
Rastislav Tkáč RPIC Prešov
Igor Wzoš Slovak Smart City Cluster
Lenka Zápotocká Organizácia Človek v ohrození
Roman Blaško Slovenský skauting, Podtatranská oblasť
Peter Matis Spišské biskupstvo

Komora štátnej správy

Michal Vicáň Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Tibor Bohó Ministerstvo kultúry SR​
Lucia Fašungová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Roderik Klinda Ministerstvo životného prostredia SR 
Róbert Čalfa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ladislav Sabolčák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Velič Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
člen  
člen  
člen  
člen  
člen  
člen  

Komora UMR

Anton Danko UMR Poprad-Svit -Kežmarok
Ján Ferenčák UMR Poprad-Svit -Kežmarok
Mária Fábryová UMR Poprad-Svit -Kežmarok
Dáša Vojsovičová UMR Poprad-Svit -Kežmarok
Andrea Turčanová UMR Prešov
Miroslav Makara UMR Prešov
Kristína Maliňáková UMR Prešov
Jozef Zajac UMR Prešov
Ladislav Šimkovič UMR Prešov
Miloš Meričko UMR Humenné
Miroslav Turčan UMR Humenné
Cyril Hirjak UMR Humenné
Milan Macko UMR Humenné

Zasadnutia Rady partnerstva PSK

Rok 2021

4. zasadnutie (21.10.2021)

formát PDF pozvánka - PDF (55 kB)formát PDF zápisnica - PDF (119 kB)formát PDF prezenčná listina - PDF (80 kB)

3. zasadnutie (4.5.2021)

formát PDF pozvánka - PDF (55 kB)formát PDF zápisnica - PDF (116 kB)formát PDF prezenčná listina - PDF (82 kB) 

Rok 2020

2. zasadnutie (16.12.2020)

 formát PDF  pozvánka - PDF (50 kB)formát PDF uznesenia - PDF (53 kB); formát PDF zápisnica - PDF (89 kB)formát PDF prezenčná listina - PDF (86 kB) 

1. zasadnutie (26.11.2020)

 formát PDF  pozvánka - PDF (83 kB)formát PDF uznesenia - PDF (57 kB); formát PDF zápisnica - PDF (109 kB)formát PDF prezenčná listina - PDF (87 kB) 

 

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 16.02.2022 HoreTlačiť