Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rada partnerstva PSK

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

 

Rada partnerstva PSK

Rada partnerstva PSK je zodpovedná za prípravu, implementáciu a prípadnú aktualizáciu PHRSR PSK, ako aj za schvaľovanie projektov na realizáciu zo zásobníka projektov (tento zásobník bude vytvorený popri PHRSR PSK a Rade partnerstva PSK a bude sa pravidelne aktualizovať).

V Rade partnerstva PSK je vytvorených 5 komôr, v ktorých je zastúpená regionálna samospráva, miestna samospráva, štátna správa a ďalší sociálno-ekonomickí partneri.

Zmenou oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu je aj to, že pokým sa bude daný projektový zámer nachádzať ešte len v zásobníku projektov, nebude potrebné, aby mal už v tom čase spracovanú všetku potrebnú dokumentáciu (napr. projektovú dokumentáciu, ak relevantné – aj územné rozhodnutie a stavebné povolenie a pod.).

Žiadatelia teda nebudú musieť vopred investovať prostriedky do projektových dokumentácií. Keď Rada partnerstva PSK definitívne daný projektový zámer schváli, žiadateľ bude mať istotu, že tento zámer bude podporený (že naň získa peniaze) a až potom dostane žiadateľ určitý čas na to, aby dodal všetku potrebnú dokumentáciu (ŽoNFP, projekt, povolenia, súhlasy...). To znamená, že tento nový systém má potenciál ušetriť žiadateľom nemalé prostriedky (financie, úsilie, čas), ktoré by inak (v prípade neschválenia projektového zámeru) vyšli nazmar.

Základnými dokumentmi, ktorými sa Rada partnerstva PSK riadi, je Štatút Rady partnerstva PSK a Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK: 

Zloženie Rady partnerstva PSK 

Rada partnerstva PSK má jedného predsedu a jedného podpredsedu. 

Predsedom Rady partnerstva PSK je Milan Majerský.  Podpredsedom Rady partnerstva PSK je Fabián Novotný.

Členovia Rady partnerstva PSK sú uvedení v tabuľke.

Zloženie Rady partnerstva PSK - členovia

Meno a priezvisko Nominovaný za
Komora regionálnej samosprávy​:
Emília Antolíková Ú PSK
Pavel Slaninka Ú PSK
Martina Slivková Ú PSK
Lýdia Budziňaková Ú PSK
Dagmar Olekšáková Ú PSK
Jozef Tekáč Ú PSK
Ján Furman Ú PSK
Michal Krupa Ú PSK
Alexander Galajda Ú PSK
Komora miestnej samosprávy:
Ján Šurkala Okres Bardejov
Jozef Baláž Okres Humenné
Ján Kurňava Okres Kežmarok
Michal Kapusta Okres Levoča
Vladislav Višňovský Okres Medzilaborce
Štefan Bieľak Okres Poprad
Marko Bučko Okres Prešov
Igor Birčák Okres Sabinov
Daniela Galandová Okres Snina
Ľuboš Tomko Okres Stará ľubovňa
Ondrej Brendza Okres Stropkov
Marcela Ivančová Okres Svidník
Daniel Lorinc Okres Vranov nad Topľou
Komora ostatných socio-ekonomických partnerov
Daniel Dzurovčin Cirkevná organizácia
Cyril Korpesio Charitatívna organizácia Košice
Branislav Švorc OOCR Región Šariš
Mária Mularčiková MAS Tri Prúty
Dagmara Verešpejová Rada mládeže Prešovského kraja
Gabriel Paľa Prešovská univerzita v Prešove
Rastislav Tkáč RPIC Prešov
Igor Wzoš Slovak Smart City Cluster
Peter Adam Organizácia Človek v ohrození
Komora štátnej správy
Ján Paľa Okresný úrad Bardejov
Silvia Cukrovaná Okresný úrad Humenné
Vladimír Škára Okresný úrad Kežmarok
Marián Smorada Okresný úrad Levoča
Michal Sopko Okresný úrad Medzilaborce
Jozef Bednár Okresný úrad Poprad
František Höger Okresný úrad Prešov
Jaroslav Markuš Okresný úrad Sabinov
Evald Štofik Okresný úrad Snina
Richard Malý Okresný úrad Stará Ľubovňa
Peter Harvan  Okresný úrad Stropkov
Michal Iľkanin Okresný úrad Svidník
Alfonz Kobielský Okresný úrad Vranov nad Topľou
Komora UMR
Miloš Meričko Mesto Humenné
Cyril Hirjak Obec Chlmec
Miroslav Turčan Mesto Humenné
Andrea Turčanová Mesto Prešov
Barbora Ježiková Obec Dulova Ves
Kristína Maliňáková Obec Záborské
Anton Danko Mesto Poprad
Ján Ferenčák Mesto Kežmarok
Mária Fábryová Mesto Vysoké Tatry

Schéma Rady partnerstva PSK 

Rada partnerstva PSK - popis v tabuľke, v popise k schéme

Popis k schéme Rady partnerstva PSK

Zasadnutia Rady partnerstva PSK

Rok 2021

3. zasadnutie (4.5.2021)

formát PDF pozvánka (55 kB); 

Rok 2020

2. zasadnutie (16.12.2020)

 formát PDF  pozvánka (50 kB); formát PDF uznesenia (53 kB); formát PDF zápisnica (89 kB); formát PDF prezenčná listina (78 kB) 

1. zasadnutie (26.11.2020)

 formát PDF  pozvánka (83 kB); formát PDF uznesenia (57 kB); formát PDF zápisnica (109 kB); formát PDF prezenčná listina (78 kB) 

 

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 06.05.2021 HoreTlačiť