Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Tematické komisie Rady partnerstva

Kreovanie a činnosť tematických komisií 

Kreovanie Tematických komisií vychádza z aktuálne platného „Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021 – 2027 verzia 2.0, ktorý bol schválený MIRRI SR ako metodický manuál pre tvorbu IÚS.

Na základe metodiky boli Tematické komisie zapracované aj do Štatútu Rady partnerstva PSK (PDF, 783 kB).

Podľa Štatútu RP PSK sú Tematické komisie poradné orgány Rady partnerstva, ktorých činnosť koordinuje Sekretariát Rady partnerstva. Zloženie Tematických komisií schvaľuje Rada partnerstva na návrh predsedu Rady partnerstva.

Tematické komisie Rady partnerstva tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady partnerstva. Sú vytvárané pre priority definované v IÚS kraja, t. j. pre nasledujúce tri oblasti:

 1. hospodárska oblasť,
 2. sociálna oblasť,
 3. environmentálna oblasť.

Tematickú komisiu tvorí najmenej 1 člen Rady partnerstva a prizvaní odborníci, pričom minimálne jeden odborník musí dohliadať na uplatňovanie horizontálneho prístupu na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Tematickú komisiu vedie jej predseda, ktorého volia členovia tematickej komisie nadpolovičnou väčšinou členov. Počet členov tematickej komisie je 5.

Úlohy tematických komisií 

Tematická komisia najmä:

 1. podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti a navrhuje kľúčové a doplnkové aktivity, ktoré vyberá zo zásobníka projektových aktivít a zámerov prostredníctvom informačného  systému pre manažovanie agendy tvorby IÚS, IPB/IÚI,
 2. odporúča Rade partnerstva opatrenia pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov IÚS,
 3. spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.

Zloženie tematických komisií 

Zloženie tematických komisií bolo schválené na 2. zasadnutí Rady partnerstva PSK uznesením č.15/2023. Zloženie je uvedené v tabuľke.

Zloženie tematických komisií Rady partnerstva PSK
Hospodárska komisia Sociálna komisia Environmentálna komisia
Rastislav Tkáč Eduard Malatinec Daniela Bednárová
Stanislav Sendek Viktor Guman Natália Balaníková
Peter Adamišin Nataša Milistenferová Richard Šulka
Marek Guman Ján Šurkala Marko Bučko
Marek Rakoš Martin Mekel Mária Maliňáková

 

Publikované: 31.01.2023 / Aktualizované: 19.09.2023 HoreTlačiť