Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Elektronizácia služieb VÚC

Logá projektu OPIS, Úrad vlády SR, MFSR, EÚ (popis nižšie)

OPIS - Operačný program informatizácia spoločnosti - Úrad vlády Slovenskej republiky - Ministerstvo financií Slovenskej republiky - Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja


Základné informácie o projekte

Operačný program / fond EÚ: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)

 • Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy
 • Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy / Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
 • Žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj (PSK)
 • Termín realizácie: január2010 - december 2012

Ciele projektu:

Cieľ projektu: Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Špecifické ciele:
 • Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu
 • Sprístupnenie elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti  

Elektronické služby VÚC sú vo výzve rozdelené do dvoch častí:

 • Povinné elektronické služby – na základe analýz im bola priradená najvyššia priorita pre implementáciu a ich elektronizácia je povinnou súčasťou projektov pre každého žiadateľa o NFP,
 • Voliteľné elektronické služby – služby s nižšou prioritou, z ktorých je žiadateľ v rámci projektu povinný elektronizovať minimálne 40%, čo zadefinuje v návrhu projektu.

Cieľové skupiny:

 • občan
 • podnikateľ

Popis projektu

Projekt elektronizácie služieb PSK je prioritne zameraný na elektronizáciu služieb, ktoré PSK poskytuje občanovi a podnikateľskému subjektu.

Realizovaný projekt výrazne uľahčí styk občana s PSK ako inštitúciou verejnej správy a to najmä sprehľadnením služieb, ktoré PSK občanovi poskytuje, spôsobom požiadavky na vybavenie služby, sledovania procesu vybavenia a predovšetkým znížením nákladov na vybavenie služby.

Realizovaný projekt umožní elektronicky poskytovať služby vybavovania agendy napríklad v sociálnej oblasti ako poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, oblasti zdravotníctva ako poskytovanie licencií a evidovanie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a zdravotníckych zariadení a ostatné, v oblasti dopravy ako poskytovanie licencií dopravcom v oblasti cestnej dopravy a v iných agendách v pôsobnosti PSK. Zároveň sa na vyššiu úroveň posunie elektronizácia informačných služieb o činnosti a hospodárení PSK, o regionálnom plánovaní a rozvoji, o oblasti školstva a kultúry a zároveň sa rozšíri počet informačných služieb, ktoré sú užitočné pre občana.

Využívaním služieb projektu sa pre občana odstránia náklady na vybavovanie a to najmä náklady na cestovné, poštovné a telefonickú komunikáciu. Občan zároveň usporí čas strávený osobným vybavovaním požadovaných služieb.

Elektronizácia služieb PSK v rámci realizácie aj ostatných projektov OPIS uľahčí prístup k vybavovaniu a informáciám aj pre marginalizovanú rómsku komunitu v Prešovskom samosprávnom kraji a to zvýšením dostupnosti elektronických služieb priamo v jednotlivých obciach. Elektronizácia služieb PSK uľahčí prístup k službám aj zdravotne postihnutým občanom a občanom z znevýhodnených skupín.

Služby projektu budú zároveň vytvárať a sústreďovať verejné informácie, ktoré môže pri vybavovaní a rozhodovaní používať podnikateľský subjekt a iné inštitúcie verejnej správy.

Elektronické služby PSK budú spolupracovať s národnými registrami a zároveň využívať aj iné služby na národnej úrovni realizované prostredníctvom OPIS.

Pred realizáciou projektu boli zo strany PSK poskytované elektronicky len niektoré informačné služby. Po realizácii projektu budú všetky služby plne interaktívne a elektronické.

Výsledky a dopady projektu

Elektronizácia služieb VÚC bude tvoriť integrálnu súčasť eGovernmentu spolu s eGovernment službami poskytovanými na ostatných úrovniach verejnej správy. Poskytovanie služieb online zvýši efektivitu a prístupnosť služieb tak na strane používateľa - občana, ako aj na strane poskytovateľa - PSK, čim v konečnom dôsledku prispeje k budovaniu takého prístupu v samospráve, ktorý je zameraný na občana.

Projekt napĺňa globálny cieľ OPIS: Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky, ako aj špecifický cieľ prioritnej osi: Užitočné, kvalitné a dostupné služby poskytované samosprávou.

Trvalá udržateľnosť projektu

Projekt je v súlade s koncepčnými zámermi PSK a Koncepciou rozvoja informačných systémov PSK schválenou uznesením Zastupiteľstva PSK č. 544/2009 z 33. zasadnutia konaného dňa 1.júla.2009, ktorá bola schválená Ministerstvom financií SR.

Záverečná konferencia

Prezentácia projektu

Súvisiace odkazy

Publikované: 06.09.2010 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť