Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC211-2021-78

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 13.10.2021 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Základné informácie o výzve

Operačný program      

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ

2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis   

neuplatňuje sa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC211-2021-78

Fond:                          

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)

 • Typ výzvy:                    otvorená
 • Dátum vyhlásenia:       13.10.2021
 • Dátum uzavretia:          RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP

 • Uzavretie  hodnotiaceho kola 1:  13.12.2021
 • Uzavretie  hodnotiaceho kola 2:  14.02.2022
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale   

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záverečná správa k výzve

 • momentálne nie je k dispozícii 

Webová stránka výzvy

Odkaz na webovú stránku

 

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 11.01.2023 HoreTlačiť