Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie komisie finančnej (14.8.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

8. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

14. 08. 2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Program

 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok - Odbor financií
 2. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30.06.2023 – Odbor financií
 3. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/PSK/2023 - Odbor financií
 4. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Odbor sociálnych vecí a rodiny
 5. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 – Odbor kultúry
 6. Navýšenie výdavkov za účelom dofinancovania projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom – Odbor kultúry
 7. Schválenie vstupu Krajského múzea v Prešove do projektu „Rekonštrukcia múzea – Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov“ v rámci výzvy Plánu obnovy „Obnova historických a pamiatkovo chránených budov“ – Odbor kultúry
 8. Schválenie vstupu do projektu a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“. – Odbor školstva
 9. Schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu „„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŚ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ ITMS kód: 302021BDL4 na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 - 2027 Odbor školstva
 10. Schválenie zaradenia klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina – Odbor školstva
 11. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.6.2023 k rozdeleniu dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 989/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK – Odbor projektového riadenia
 12. Informatívna správa o projekte Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina – Odbor projektového riadenia
 13. Schválenie účasti PSK v projekte „Aktivizácia seniorov v slovensko – poľskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 –Odbor projektového riadenia
 14. Schválenie účasti PSK v projekte „Svätomariánska púť II“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 – Odbor projektového riadenia
 15. Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 -2027 – Odbor dopravy
 16. Zámer vstupu do projektu na prípravu regionálnych projektov spolufinancovaných z OP Slovensko - Odbor dopravy
 17. Návrh na zmenu uznesenia č. 447/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 27.04.2020 k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „ Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ - Odbor dopravy
 18. Zoznam investičných akcií SÚC PSK ako príloha úverovej zmluvy so spoločnosťou National Development Fund II, a.s. pod holdingom SIH - Odbor dopravy
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník – Kľušovská Zábava, III etapa“, k. ú. Šiba) – Odbor majetku a investícií
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica“, k.ú. Mlynica) – Odbor majetku a investícií
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „III/3440 Prešov – most cez Sekčov ul. Solivarská“) – Odbor majetku a investícií
 22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec“, k.ú. Vagrinec) – Odbor majetku a investícií
 23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (areál vysunutého pracoviska Hanušovce nad Topľou v k. ú. Ďurďoš) – Odbor majetku a investícií
 24. Schválenie neoprávnených výdavkov v rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov“ nad rámec schváleného NFP - Odbor majetku a investícií
 25. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ - Odbor majetku a investícií

***

V Prešove 9.8.2023

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 10.08.2023 / Aktualizované: 11.08.2023 HoreTlačiť