Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK ( 23.01.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

23. január 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadacia miestnosť – 5. posch.)

Program

 1. Otvorenie 18. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (Ing. Juraj Panov, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia).
 4. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
 5. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs)– rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria."
 6. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt  „Karpatská  hviezdna  dráha.“
 7. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.
 8. Knižnično-informačný systém pre knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 9. Rôzne
 10. Záver

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v. r.
predseda komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 18.03.2020 HoreTlačiť