Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie komisie RR a CR (24.01.2024)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 8. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

24. 01. 2024 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti odboru financií, II. poschodie

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie programu zasadnutia komisie
 4. Schválenie harmonogramu zasadnutí Komisie RR a CR na rok 2024
 5. Schválenie vstupu do projektu v rámci dopytovo-orientovanej výzvy Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých
 6. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 12.1.2024
 7. Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja – po ukončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (proces SEA) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schválenie investičného zámeru - Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)
 9. Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
 10. Rôzne
 11. Záver

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 19.01.2024 / Aktualizované: 19.01.2024 HoreTlačiť