Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

23. zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

1. októbra 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov - 5. podlažie

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021
 4. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
 5. Vyhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách a školských zariadeniach za II. štvrťrok 2019
 6. Prehľad aktuálnych žiadateľov o investície
 7. Majetkové prevody:
  1. Odpredaj nehnuteľného majetku v správe SOŠ technickej, Poprad - žiadateľ Ing. Kukula
 8. Rôzne
  1. Žiadosť Súkromnej ZUŠ, Belá nad Cirochou - súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu žiakov nad 15 rokov do umeleckej výchovy a vzdelávania ZUŠ
  2. Žiadosť Ing. Mihókovej, PhD., Košice - súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu žiakov nad 15 rokov za účelom poskytovania služieb Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Snina a Elokovaným pracoviskom, 26. novembra 1510/3, Humenné ako súčasti Súkromného CŠPPP, Snina
 9. Záver

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Ján Furman, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 28.02.2020 HoreTlačiť