Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

24. zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

19.  novembra 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov - 5. podlažie

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory v príslušnej strednej škole financovaných podľa osobitného predpisu podľa § 31 zákona NR SR č. 61/2015 v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021
 4. Návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
 5. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DP/1.2.1-01
 6. Majetkové prevody:
  1. Zmena správy majetku - Obchodná akadémia, Humenné a Vihorlatské múzeum v Humennom
  2. Odpredaj nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, Bijacovce - žiadateľ Michal Lepeták
  3. Odpredaj nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, Čaklov - žiadatelia Mgr. Demčák a Mgr. Demčáková
  4. Prenájom nehnuteľného majetku v správe Hotelovej akadémie, Humenné - žiadateľ mesto Humenné
 7. Rôzne
 8. Záver

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Ján Furman, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 28.02.2020 HoreTlačiť